Statuten Zeelse Minivoetbal Kern 

 1. Zeelse Minivoetbal Kern (ZMVK)

De ZMVK is een kern van Voetbal Vlaanderen (verder vermeld als VV) / afdeling minivoetbal die haar activiteiten volledig volgens de VV reglementen regelt. In het hiernavolgend overzicht worden voor de ZMVK een aantal specifieke, bijkomende regelingen weergegeven.

 1. De ZMVK van VV heeft tot doel: het bevorderen van de minivoetbalsport in de gemeente en de leden ontwikkelen die deze sport beoefenen. Dit doel wordt nagestreefd door:
 • het inrichten van jaarlijkse competities
 • het inrichten van bekercompetities en tornooien
 • het huren en aankopen van materiaal om dit doel te bereiken

 

 1. De inkomsten van de ZMVK bestaan uit:
  • inschrijvingsgelden van de ploegen, jaarlijks te betalen uit hoofde van deelname aan de ZMVK activiteiten
  • boetes en vervallen waarborg
  • jaarlijks lidgeld per speler te betalen
  • steun van de kernsponsors
  • eventuele inkomgelden van sportmanifestaties in het kader van de ZMVK

 

 1. De ZMVK wordt beheerd en geleid door het Organiserend Comité (verder vermeld als OC). Dit comité bestaat uit minimum drie en maximum negen leden en omvat een voorzitter (eventueel vervangen door een kernsecretaris), een penningmeester, een competitieleider, een PR verantwoordelijke en een persverantwoordelijke.

 

 1. De bevoegdheid van het organiserend comité bestaat uit het:
 • inrichten van jaarlijkse competitie, apotheose en bekerfinale
 • toezicht over aansluiting van clubs en individuele leden
 • instellen van de nodige comités en de controle erover
 • aangelegenheden regelen die niet tot de bevoegdheden van een ander orgaan behoren
 • de coördinatie verzorgen tussen VV en ZMVK
 • kernselectie, dit in samenwerking met de overige leden van het OC
 • public relations van de ZMVK

 

 1. De ZMVK int via de penningmeester:
 • jaarlijks inschrijvingsgeld van de clubs uit hoofde van deelname aan competities (voorschot €350.00  bij inschrijving begin juli, eindafrekening na 31 maart)
 • de jaarlijkse bijdragen die aan VV dienen afgedragen te worden, zijnde
  • individueel inschrijvingsgeld per speler (licentie en verzekering)
  • extra kosten
 • over de compatibiliteit te waken en te organiseren
 • alle taken te vervullen die vereist zijn om een goede gang van de financiële zaken te bewaren
 • opstellen van de jaarlijkse begroting, indien vereist door de algemene vergadering
 • hij zorgt voor de geregelde vereffening van de scheidsrechterkosten (verplaatsingsonkosten)

 

 1. De  voorzitter en/of kernsecretaris van het OC
 • leidt de ZMVK, als zodanig de werkzaamheden van dit OC
 • vertegenwoordigt de ZMVK bij aangelegenheden binnen en buiten de gemeente
 • alle administratieve werkzaamheden te vervullen. Hij wordt hierin bijgestaan door de penningmeester. Deze is tevens de rechtstreekse contactpersoon met de clubverantwoordelijke.

 

 1. De bevoegdheid van de competitieleider bestaat erin:
 • de verplaatsingen van wedstrijden opvolgen
 • de wekelijkse uitslagen opvolgen via VV
 • overzicht maken van de boetes voor de eindafrekening eind mei

                                                              

 1. CLUBS

Benevens de artikelen van de VV reglementen, vaardigt de ZMVK de volgende bepalingen bettreffende de clubs uit:

 1. Iedere groepering of club die het minivoetbalspel wil beoefenen en een aanvraag tot deelname aan het OC van de ZMVK heeft gestuurd voor de uiterst gestelde datum van ieder jaar, mag na goedkeuring door het OC, deelnemen aan de competitie en tornooien, ingericht door de ZMVK.

   
 2. De aanvraag tot deelname moet jaarlijks digitaal via VV hernieuwd worden, anders worden de clubs als ontslagnemend beschouwd. Tevens wordt een voorschot tot deelname betaald aan de organisatoren.

 

 1. Clubs die met het inschrijvingsformulier officieel hebben ingeschreven voor deelname aan de competitie en die na het verstrijken van de inschrijvingstermijn afzien van deelname aan de competitie, verliezen €50.00 van het voorschot voor het dekken van de administratieve onkosten.

 

 1. De jaarlijkse bijdragen tot de competitie worden als volgt vastgesteld:
 1. Bijdragen aan ZMVK
 • Voorschot van €350.00
 • Eindafrekening
 1. Bijdragen aan VV
 • Het individueel lidgeld van de spelers
 • De bijdrage in de verzekering
 1. De bijdrage voor het gebruik van sportaccommodatie
 • Huren van de zaal in sporthal de Klodde

 

 1. Om te kunnen deelnemen aan een nieuw seizoen moeten de rekeningen bij VV en ZMVK volledig betaald zijn.
 1. SPELERS

Voor het aansluiten van de spelers gelden de onderstaande VV reglementen:

 1. Ieder speler mag door zijn eigen clubbestuur geschorst worden om redenen die de club eigen zijn. Een lid waarvoor de jaarlijkse bijdrage door zijn club werd betaald maar om interne redenen niet mag aantreden in de wedstrijden die de club betwist, mag gedurende de lopende competitie niet overgaan naar een andere club, ook al stemmen de beide clubs daarin toe.

   
 2. De betaalde bijdragen voor een speler die geen enkele wedstrijd heeft gespeeld voor zijn club, kunnen niet worden teruggevorderd door zijn club. Deze bijdragen kunnen ook niet aangewend worden om een nieuw lid aan te sluiten.

 

 1. Voor het aansluiten van een speler -18 jaar zijn de VV-reglementen van toepassing.

 

 1. De VV reglementeringen inzake veteranenreeksen zijn eventueel ook geldend voor de ZMVK.

 

 1. Wat de transferregeling betreft schikt de ZMVK zich naar de VV reglementen.

 

 1. COMPETITIE

De competitie wordt gespeeld volgens de reglementen van VV. Dit houdt de volgende punten in:

 1. De competities ingericht door de ZMVK worden gespeeld in sporthal De Klodde te Zele. De wedstrijden van de ZMVK worden in principe gespeeld op maandag- en vrijdagavond. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook wedstrijden voorzien worden op andere dagen van de week. Alle betrokkenen worden ter zake aangeraden indien nodig de officiële kalender van de ZMVK te raadplegen. Kalenderwijzigingen worden door de competitieleider via email en de website aangepast.

 

 1. De competitie begint eind augustus - begin september.

 2. Indien het OC het noodzakelijk acht, zullen , bij een groot aantal deelnemende ploegen, de competities na de heenronde gesplitst worden in een A-reeks en een B-reeks. Dit wordt op de algemene vergadering meegedeeld en besproken. Indien blijkt dat een hoog aantal ingeschreven ploegen bestendigd blijft, kan overwogen worden om de competitie(s) in meerdere reeksen te laten starten.

 

 1. Behoorlijke en eenvormige kledij is vereist voor het betwisten van minivoetbalwedstrijden (zie VV reglementen). Zowel op de truitjes als op de trainingspakken mag publiciteit worden aangebracht. De uitrusting (trui en/of broek) moet voorzien zijn van een duidelijke nummering.

 

 1. VV scheidsrechters en ploegverantwoordelijke (één per ploeg) staan in voor de juiste opvolging van de wedstrijdgegevens.

 

 1. Indien een club het nodig acht, kan er bij een bepaalde wedstrijd een tweede scheidsrechter aangevraagd worden bij het OC. De kosten verbonden aan een tweede scheidsrechter zijn volledig ten laste van de aanvragende club.

 

 1. De kalenders worden voor aanvang van de minivoetbalcompetitie ter beschikking gesteld via de website zmvk.be.

 

 1. Het OC van de ZMVK kan van ambtswege besluiten tot het uitstellen van bepaalde wedstrijden of volledige speeldagen.  De scheidsrechter kan een wedstrijd uitstellen wanneer deze oordeelt dat het terrein onbespeelbaar is of wegens andere ernstige gevallen van heirkracht.

 

 1. In principe worden er geen wedstrijden uitgesteld. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal het OC van de ZMVK de aanvraag tot uitstel goedkeuren. Clubs die menen een geldige redenen te hebben om wedstrijden uit te stellen, dienen 72 uur voor de vastgestelde datum van de desbetreffende wedstrijd via mail de competitieleider van ZMVK te verwittigen met vermelding van de reden(en) tot uitstel en toestemming van de tegenstrever. Ondanks het feit dat de tegenstrever zich akkoord verklaard met dit uitstel betekent dit geenszins dat het uitstel zal aanvaard worden.
 2. De klachten vanwege een club tegen overtredingen van reglementen dienen ingediend zoals vermeld in het VV reglement. Klachten die rechtstreeks gericht worden aan VV kunnen worden overgedragen aan het bestuur van ZMVK.

 

 1. Elke minivoetbalploeg moet naar iedere wedstrijd van hun ploeg een reglementaire “select” bal meebrengen.

 

 1. Al de opgelopen boetes worden via de eindafrekening vereffend aan ZMVK. Bij het einde van elk seizoen kunnen de clubs bij de penningmeester inzage krijgen van de hun opgelegde boetes. De boetes die aangerekend kunnen worden zijn:


Gele kaart €2.50

Gele kaart      €2.50

Ontbreken van een reglementaire wedstrijdbal       €2.50

Digitale wedstrijdblad is niet in orde voor aanvang van de wedstrijd          €2.50

Het niet dragen van een aanvoerdersband €2.50

Rode kaart     €5.00

Administratieve onkosten voor de aanvraag van het verplaatsen van een wedstrijd        €5.00

Geen afgevaardigde aanwezig tijdens de wedstrijd €5.00

Aangekondigde forfait           €25.00

Opstellen van een niet aangesloten of geschorste speler => forfait          €25.00

Officiële eerste vermaning wegens wangedrag ploeg of speler      €25.00

Niet aangekondigde forfait    €35.00

Algemene forfait => uitsluiting van de competitie    €50.00

 

 1. De gele en rode kaarten en daaruit volgende schorsingen worden opgevolgd via de reglementen van VV.

 

 1. BEKER VAN ZELE

 

 1. De wedstrijden van de beker van Zele worden gespeeld volgens de reglementen en de stand regelen  van de ZMVK tenzij op de algemene vergadering anders is meegedeeld. De scheidsrechtervergoeding worden betaald door de ploegen met uitzondering van de bekerfinale.

 

 1. De trofee uitgereikt in het kader van de beker van Zele is definitief verworven. Enkel clubs aangesloten bij de ZMVK spelen mee in deze bekercompetitie.

 

 1. Uitgestelde wedstrijden van de bekercompetitie worden zo snel mogelijk gespeeld, zodat zij het verdere programma van de bekercompetitie niet in het gedrang brengen.

 

 1. Het systeem van de bekercompetitie, zijnde: voorronde, heen- en terugronde, spelen in poules,… wordt meegedeeld en besproken op de algemene vergadering van de ZMVK voor de start van het seizoen.

Voor het opmaken van een klassering  in de bekercompetitie, bijvoorbeeld om de beste verliezer aan te duiden, wordt achtereenvolgens rekening gehouden  met volgende normen om verder verschil te bekomen:

 1. Meest behaalde punten
 2. Meest gewonnen wedstrijden
 3. Beste doelsaldo
 4. Meest gemaakte doelpunten
 5. Lottrekking
 1. ANDERE ORGANISATIES VAN DE ZMVK

 

 1. Het OC van de ZMVK mag vrij allerhande andere competities organiseren met de reglementen bepaald door het OC van de ZMVK, doch met voorrang voor de jaarlijkse competitie.

   
 2. Alle tornooien worden gespeeld volgens de hierboven beschreven reglementen, tenzij er speciale reglementen voorzien worden.

 

 1. Onderscheidingen zoals “Fair Play trofee”, “Gentleman award” e.d. worden uitgereikt tijdens de apotheose.

 

 1. ALGEMENE VERGADERING

 

 1. De algemene vergadering is de bijeenkomst van het OC van de ZMVK met de verantwoordelijken van de deelnemende clubs. De deelnemende clubs kunnen een schriftelijk aanvraag tot reglementswijziging indienen bij het OC en dit uiterlijk veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering. De inhoud zal op de algemene vergadering meegedeeld en besproken worden nadat de agenda van het bestuur is afgehandeld.

   
 2. Iedere club heeft, in geval van stemming, recht op één stem. De afwezige clubs hebben geen stemrecht. Zij kunnen niet vertegenwoordigd worden door een andere club. De stemming  gebeurt bij  “de helft + 1” van het totaal aantal clubstemmen aangevuld door de leden van het OC van de ZMVK.

 

 1. De algemene vergadering gaat door na het sluiten van de termijn voor inschrijving aan de competitie begin augustus.

 

 1. Een verslag van de algemene vergadering wordt ter kennis gebracht van alle deelnemende clubs via mail.

 

 1. VERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. De ZMVK volgt de door VV uitgevaardigde bepalingen inzake verzekeringsmodaliteiten. Als kern van VV is de ZMVK nooit verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derden. Gevallen van lichamelijke en/of materiële schade die niet gedekt worden door de verzekering kunnen niet ten laste gelegd worden van het organiserend comité van de ZMVK.
 

 1. ALGEMEEN

 

 1. Alle niet voorziene gevallen worden naargelang de aard beslecht door VV of de ZMVK. De ZMVK is belast met de aanvulling en de herwerking van onderhavig reglement.

 

 1. De clubs worden geacht kennis genomen te hebben van de sport- en spelreglementen uitgevaardigd door de VV.

 

 1. De clubs erkennen door hun inschrijving kennis genomen te hebben van dit reglement en ermee in te stemmen. Het regelement kan geraadpleegd worden via de website van VV.


Het Organiserend Comité van de ZMVK

Marc du Mesniel
Voorzitter / Kernsecretaris / Penningmeester / Persverantwoordelijke

Nicolas Van Hecke
Hoofd financiën / Penningmeester / Verantwoordelijke website

David Van Avermaet
Competitieleider 


 


 

statuten

  

Kouterstraat 115


9240 Zele

 

  

Narcislaan 50


9240 Zele

 

0472 46 13 72

hout - pvc - aluminium


Felix

Timmermanstraat 18 

Zele


0474/94 53 34

schrijnwerkerij

Carnoy

bvba

DevOps Consultancy


jochen@sejo-it.be

  

klinkerwerken

Hudi

bvba

 Langestraat 234


9240 Zele

 

052 45 03 29

Marc Herrebaut


Zeelsebaan 80


9200 Dendermonde


052/20 21 53

Conny Herssens


Dijkstraat 86, Zele


052 45 13 35 - 0468 27 36 35